Политика конфиденциальности

Regulamin współpracy z Poland Plants Sp. z o.o. oraz polityka prywatności

1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji złożonego zamówienia, zawartej umowy oraz w celach, marketingowych oraz reklamowych.

2. Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest Poland Plants sp. z o.o. z siedzibą w Janiszowicach 
37 a, 66-627 Bobrowice, KRS 0000170881

3. Administrator będzie przetwarzać powierzone dane osobowe w celu realizacji zamówienia oraz wykonania umowy, w tym realizacji reklamacji, przy czym przetwarzanie danych rozpoczyna się z chwilą zawarcia niniejszej umowy lub przesłania ich przez Uczestnika drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną, podania telefonicznie lub w inny sposób, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4. Podstawa prawna - art. 6 ust.1 lit. b - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Radu UE z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U.UE.L.2016.119.1. – RODO.

5. Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane przez okres:

·niezbędny do zrealizowania umowy jaka zostanie zawarta,

·przewidziany przepisami prawa w tym zakresie – np. przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi z tytułu opłat za kurs.

6.Dane osobowe uczestnika mogą być udostępniane innym osobom – przewoźnikom, firmom kurierskim itp.. Dodatkowo administrator może przekazać te dane  innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa lub umowy zawartej pomiędzy administratorem a osobą trzecią w przypadku konieczności realizacji roszczeń administratora, gdy ten będzie korzystał z usług pełnomocnika.

7. Do danych osobowych uczestnika mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w jego imieniu np. zatrudnieni pracownicy podmioty współpracujące z administratorem w świadczeniu usług, podmiot świadczący na rzecz administratora usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, usługi księgowe, jak również inni administratorzy przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową (Poczta Polska) .

8. Zgodnie  z RODO uczestnikowi przysługuje prawo:

1)      dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

2)      do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)      do usunięcia danych osobowych (nie dotyczy przypadków, gdy dane te będą przetwarzane celem realizacji roszczeń administratora),

4)      ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

5)      do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

6)      do przenoszenia danych osobowych.

Celem skorzystania z ww. uprawnień należy skontaktować się telefonicznie +48 68 391 36 12, za pomocą email: info@polandplants.pl lub pisemnie na adres Wykonawcy, wskazany na wstępie umowy.

9. Uczestnik posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy

11. W oparciu o dane osobowe uczestnika nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania.

12. Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych Uczestnika do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych